• โทร : 086-4200726

สินเชื่อเพื่อกิจการ
- เพื่อส่งเสริมกิจการและผู้ประกอบการสินเชื่อธุรกิจ
ขาดเงินทุนหมุนเวียน ต้องการเงินทุนเพิ่มซ่อมแซมโรงงานและเครื่องจักร

**แม้หลักทรัพย์ บ้าน โรงงาน เครื่องจักรติดตำนอง
กับสถาบันการเงินอยู่ก็กู้ได้**