• โทร : 086-4200726

S27-นครไทย
สาขา61 พิษณุโลก   
เลขที่ 290/1  หมู่ที่ 7  ตำบลนครไทย  อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
 หมายเลขโทรศัพท์ 055-389936  หมายเลขโทรสาร 055-389936          
                    
Email :s27shane@gmail.com    
17.091158,100.829242                        

https://goo.gl/maps/xiqB8WkZe3C2