• โทร : 086-4200726

ประวัติความเป็นมา

บริษัท เชนลิสซิ่ง จำกัด  ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่  0245543000071   เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อ  โดยเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2543      เดิมมีชื่อ  บริษัทหน้าเมือง ธุรกิจ จำกัด  ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เชนลิสซิ่ง จำกัด ด้วยเงินลงทุน 3,000,000 บาท  ( สามล้านบาท) และในปัจจุบันได้เพิ่มทุนเป็น 50,000,000
บาท  (ห้าสิบล้านบาท)  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่  ตั้งอยู่เลขที่ 10/2 ถนนราษฎร์ดำเนิน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่   

มีวัตถุประสงค์ ให้บริการด้านสินเชื่อให้กับลูกค้าในภูมิภาคต่างๆโดยทั่วถึง เข้าถึงกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย     โดยมีบุคลากรต่างมีความรู้ความสามารถและศักยภาพด้านการให้บริการที่รวดเร็วและน่าเชื่อถือ 

บริษัท เชนลิสซิ่ง จำกัด ปัจจุบันมีสาขาทั้งสิ้น  99    สาขา กระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ มีพิ้นที่ อยู่ในตัวจังหวัด อำเภอ ตำบล ต่างๆ

วิสัยทัศ

บริษัทฯ จะ ขยายพื้นที่การให้บริการ ลูกค้าในรูปแบบสาขา ให้ ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ โดยจะเปิดดำเนินการในรูปแบบสาขาใหญ่ สาขาย่อย และศูนย์บริการ ภายในปี 2560 จำนวน 1,750 สาขา บริษัทฯ จะต้องมี ส่วนแบ่งการตลาดมากเป็นอันดับ 1 ในแต่ละพื้นที่ที่เปิดดำเนินการ และจะมีฐานลูกค้าของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นทุกปี อย่างน้อยปีละ 20 เปอร์เซ็นต์ บริษัทฯ จะต้องมียอดปล่อยกู้เฉลี่ยต่อจำนวนพนักงานสูงที่สุดในธุรกิจเดียวกัน บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลและการบริหารหนี้ โดยใช้ MLT Model เป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน บริษัทฯ จะให้บริการที่เป็นเลิศ และ สร้างความพึงใจสูงสุดแก่ลูกค้า