• โทร : 086-4200726

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของบริษัท บริษัท เชนลิสซิ่ง จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจการจัดไฟแนนท์ โดยเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ 8 พ.ค.2530 เดิมมีชื่อว่า หจก. เชนลิสซิ่งตราด และ หจก. เชนลิสซิ่งชลบุรี ต่อมายกเลิก และก่อตั้งเป็น บริษัท โรจนมณเฑียร จำกัด และนิติบุคคลที่ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน 18 นิติบุคคล ต่อมายกเลิก ก่อตั้ง เป็น บริษัท ทิฐิวิสุทธิ จำกัด และในปี 2549 เปลี่ยนเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เชนลิสซิ่ง จำกัด ต่อมาในปี 2557 เป็น บริษัท เชนลิสซิ่ง จำกัด ด้วยเงินลงทุน 3,000,000 บาท ( สามล้านบาท ) ซึ่งต่อมาในเดือน มิ.ย. 2558 คาดว่าจะเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 700 ล้านบาท (เจ็ดร้อยล้านบาท) มีสาขาทั้งสิ้น 150 สาขา ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 10/2 ถนนราษฎร์ดำเนิน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ มีวัตถุประสงค์ ให้บริการด้านปล่อยกู้จัดไฟแนนท์ ซึ่งมีบุคลากรต่างมีความรู้ความสามารถและศักยภาพด้านการให้บริการที่รวดเร็วและน่าเชื่อถือมาอย่างยิ่ง 

วิสัยทัศ

บริษัทฯ จะ ขยายพื้นที่การให้บริการ ลูกค้าในรูปแบบสาขา ให้ ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ โดยจะเปิดดำเนินการในรูปแบบสาขาใหญ่ สาขาย่อย และศูนย์บริการ ภายในปี 2560 จำนวน 1,750 สาขา บริษัทฯ จะต้องมี ส่วนแบ่งการตลาดมากเป็นอันดับ 1 ในแต่ละพื้นที่ที่เปิดดำเนินการ และจะมีฐานลูกค้าของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นทุกปี อย่างน้อยปีละ 20 เปอร์เซ็นต์ บริษัทฯ จะต้องมียอดปล่อยกู้เฉลี่ยต่อจำนวนพนักงานสูงที่สุดในธุรกิจเดียวกัน บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลและการบริหารหนี้ โดยใช้ MLT Model เป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน บริษัทฯ จะให้บริการที่เป็นเลิศ และ สร้างความพึงใจสูงสุดแก่ลูกค้า