• โทร : 086-4200726

S54-พิษณุโลก
สาขา161 พิษณุโลก    6599-030321-1       
เลขที่ 724/12  ถนนบรมไตรโลกนารถ  ตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลก   จังหวัดพิษณุโลก 65000   
หมายเลขโทรศัพท์ 055-252573 หมายเลขโทรสาร 055-252573       
                                  
Email :shane.phitsanulok@gmail.com    
16.797827,100.244066                        

https://goo.gl/maps/8emfkmgG6Px